Uprawnienia Absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na życzenie Absolwenta wydawany jest też dyplom przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Szczególną szansę stwarza to, iż absolwent uzyskuje nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale i praktyczne w zakresie samodzielnego stawiania klinicznej diagnozy psychologicznej; wskazywania i planowania postepowania terapeutycznego i / lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnoza pacjenta; stosowania psychologicznych metod leczenia, metod rehabilitacji; wydawania zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych oraz projektowania, prowadzenia i ewaluacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Ponadto absolwent specjalizacji będzie uprawniony do udzielania konsultacji psychologicznych, wystawiania specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń, konsultacji w zakresie zdrowia publicznego i polityki społecznej oraz edukacji personelu medycznego.

 

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego absolwent uzyska także dodatkowe kompetencje szczegółowe:

 

 1. PSYCHOLOGIA KLINICZNA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH:
 • samodzielna praca diagnostyczno-terapeutyczna z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i uzależnień
 • wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych i uzależnień
 • praca badawcza w dziedzinie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych

 

 1. PSYCHOLOGIA KLINICZNA CHORÓB SOMATYCZNYCH:
 • samodzielne diagnozowanie w oparciu o metody psychologiczne czynników psychologicznych w etiologii choroby somatycznej
 • samodzielna praca diagnostyczno-terapeutyczna z chorującymi somatycznie
 • samodzielne planowanie strategii postępowania psychologicznego ukierunkowanego na redukcję czynników ryzyka choroby somatycznej
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • praca badawcza w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych

 

 1. NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA:
 • samodzielna praca diagnostyczno-terapeutyczna w zakresie neuropsychologii
 • samodzielne diagnozowanie w oparciu o metody psychologiczne czynników psychologicznych w etiologii chorób układu nerwowego
 • prowadzenie diagnozy, pomocy i terapii psychologicznej w chorobach układu nerwowego
 • samodzielne planowanie strategii postępowania psychologicznego ukierunkowanego na redukcję czynników ryzyka chorób układu nerwowego.
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie.
 • prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjnych w zaburzeniach spowodowanych chorobami układu nerwowego
 • praca badawcza w dziedzinie neuropsychologii klinicznej

 

 1. PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY:
 • samodzielna praca diagnostyczno-terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego i środowiskowego
 • samodzielne diagnozowanie w oparciu o metody psychologiczne czynników psychologicznych w etiologii chorób i zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania
 • wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń
 • samodzielne planowanie strategii postępowania psychologicznego ukierunkowanego na redukcję czynników ryzyka zaburzeń dziecięcych
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania praca badawcza w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
panorma in mari via tua