Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Psychologia Kliniczna stanowią szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej, przygotowujące do zdania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.
 
Aby ukończyć studia podyplomowe Psychologia Kliniczna, należy zdać egzaminy z każdego kursu teoretycznego oraz zrealizować wszystkie staże praktyczne przewidziane w programie studiów.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna.
 
Natomiast aby uzyskać tytuł specjalisty, należy ukończyć szkolenie specjalizacyjne (kursy teoretyczne i staże praktyczne – jak wyżej) oraz napisać pracę poglądową i studium przypadku.
 
Następnie należy zdać państwowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej.
 
Nie jest wymagane zdanie egzaminu z języka angielskiego.
 

Egzamin kończący specjalizację (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – PESoz) to egzamin dwuczęściowy, składający się z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

Pozytywny wynik uzyskany w części egzaminu teoretycznego upoważnia absolwenta do podejścia do egzaminu praktycznego.

 

Kwestie egzaminu rozstrzygają aktualne przepisy wykonawcze do obowiązującej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia.

 

Zdania egzaminacyjne dla PESoz opracowywany i ustalany jest z konsultantem krajowym w dziedzinie psychologii klinicznej, odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną

panorma in mari via tua