Adresaci studiów

Studia podyplomowe w zakresie specjalizacji  w Psychologii Klinicznej są adresowane WYŁĄCZNIE do dyplomowanych magistrów psychologii po ukończeniu jednolitych, magisterskich studiów pięcioletnich w polskiej uczelni lub uczelni zagranicznej, w obrębie której kształcenie uznane zostało za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniającej wymogi rozporządzenia co do posiadanych kalifikacji i wykonywania czynności zawodowych zbieżnych z programem specjalizacji.

panorma in mari via tua